Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi


  • Đừng chờ rảnh mới làm, mà làm để rảnh hơn.
  • Đừng chở giàu mới làm, mà làm để giàu hơn.
  • Đừng chờ giỏi mới làm, mà làm để giỏi hơn.
  • Đừng chờ học xong mới làm, mà vừa học vừa làm để đạt nhiều hơn.
  • Đừng chờ hiểu mới làm, mà làm để hiểu hơn.
  • Đừng chờ ủng hộ mới làm, mà làm để có người theo.
  • Đừng chờ có mối quan hệ mới làm, mà làm để có mối quan hệ.
  • Đừng chờ điều kiện tốt mới làm, mà làm để tạo ra điều kiện tốt.
  • Đừng chờ nhận mới cho đi, mà cho đi để nhận lại nhiều hơn.
  • Đừng chờ chắc chắn thành công mới làm, mà làm để tạo nên thành công.

***HÃY LÀM ĐI KHI BẠN CÓ THỂ***